Ra mắt Bản tin SPS Việt Nam

Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc thực thi các quyền và nghĩa vụ đối với Hiệp định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và thực thi các nội dung Chương SPS trong khuôn khổ của các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Trước bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đồng thời thực thi một số FTA có những cam kết cao như CPTPP, EVFTA và sự thay đổi ngày càng nhanh, chặt chẽ trong các qui định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch mà các nước áp dụng khi thuế quan bị cắt giảm hoàn toàn về không (0%). Vì vậy, thông tin về các qui định và thay đổi về SPS của các thị trường, các đối tác thương mại tới các cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhà sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm xuất khẩu là vấn đề hết sức cấp bách hiện nay và trong các năm tới.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật