Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 12/2020

Trong tháng 12/2020, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 50 thông báo bao gồm dự thảo và văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật