Đài Loan công bố sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số quy định nhập khẩu đối với thực phẩm và sản phẩm liên quan đến thực phẩm 

Vừa qua, Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đã đưa ra một số thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các quy định nhập khẩu đối với thực phẩm và sản phẩm liên quan đến thực phẩm.

(Ảnh minh họa)

 

Cụ thể như sau:

 

 1. Thông báo số 1041304951 ngày 12/01/2016 của “Bộ Y tế và Phúc lợi” Đài Loan về việc sửa đổi “Biểu phân loại hàng hóa F01, F02 trong quy định nhập khẩu của Đài Loan”. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2016. Thông tin chi tiết về Thông báo có thể tham khảo tại địa chỉ trang mạng chính thức của TFDA:

http://www.fda.gov.tw/PDA/page01Content.aspx?id=19462&chk=b80ac88b-d8a1-458a-b465-c6614fd5ae11&param=&pn=1

2. Thông báo số 1041304638 ngày 08/01/2016 của “Bộ Y tế và Phúc lợi” Đài Loan về việc sửa đổi “Biểu phân loại hàng hóa các loại thực phẩm hoặc chất phụ gia thực phẩm (gồm hương liệu) thuộc mục 508 trong quy định nhập khẩu, cần xin Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm “Bộ Y tế và Phúc lợi” làm thủ tục kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại “Quy định kiểm tra kiểm nghiệm nhập khẩu đối với thực phẩm và sản phẩm liên quan”. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2016. Thông tin chi tiết về Thông báo có thể tham khảo tại địa chỉ trang mạng chính thức của TFDA:

http://www.fda.gov.tw/pda/page01Content.aspx?id=19458&chk=1e19772c-f1a3-4f02-801e-70df08c40407&param=&pn=1

3. Thông báo số 1041304970 ngày 08/01/2016 của “Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan” về việc “Quy định biểu phân loại hàng hóa chứ F01 trong quy định nhập khẩu phức hợp, nếu thuộc thực phẩm hoặc chất phụ gia thực phẩm (gồm hương liệu), cần xin Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm “Bộ Y tế và Phúc lợi” làm thủ tục kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại “Quy định kiểm tra kiểm nghiệm nhập khẩu đối với thực phẩm và sản phẩm liên quan”. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2016. Thông tin chi tiết về Thông tin chi tiết về Thông báo có thể tham khảo tại địa chỉ trang mạng chính thức của TFDA: http://www.fda.gov.tw/pda/page01Content.aspx?id=19457&chk=16fe6a88-53bd-4bd4-be27-38ae91802f93&param=&pn=1

4. Thông báo số 1041304971 ngày 15/01/2016 của “Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan” về việc “Hủy bỏ quy định tại Thông báo số 1031303679 của “Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan” ban hành ngày 31/10/2014 về việc quy định 71 dòng sản phẩm nhập khẩu như mỡ lợn chín mã HS 1501.10.00.00-0 ( trừ 02 mã HS0209 và HS1503) và 06 dòng sản phẩm như “Vỏ dùng để đóng thuốc” mã HS1905.90.10.00-3, nếu thuộc thực phẩm hoặc chất phụ gia thực phẩm (gồm hương liệu), cần xin Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm “Bộ Y tế và Phúc lợi” làm thủ tục kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu (F01) theo quy định tại “Quy định kiểm tra kiểm nghiệm nhập khẩu đối với thực phẩm và sản phẩm liên quan”.

Thông báo số 1041304971 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2016. Thông tin chi tiết về Thông báo có thể tham khảo tại địa chỉ trang mạng chính thức của TFDA: http://www.fda.gov.tw/pda/page01Content.aspx?id=19459&chk=3e0a84d0-954a-4d02-83fd-7201b9605435&param=&pn=1

 

Nguồn: http://www.moit.gov.vn/


Tin khác