Quy định của thị trường FRENCH POLYNESIA về kiểm soát thủy sản nhập khẩu 

Ngày 30/9/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có công văn số 2507/QLCL-CL1 hướng dẫn quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu vào French Polynesia (Sắc lệnh 979 CM ngày 24/6/2015). Ngoài ra, đối với sản phẩm giáp xác tẩm ướp được nhập khẩu vào French Polynesia theo đúng định nghĩa về giáp xác tẩm ướp quy định tại Khoản 10, Điều 2 Sắc lệnh 979 CM

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm


33832613BD6243D38B713A5596607F3C.doc

Tin khác