Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 của các nước thành viên WTO

Ngày 17/7/2020, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo số G/SPS/GEN/1758/Rev.3 của Ủy ban Vệ sinh thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (Ủy ban SPS) về Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 của các nước thành viên WTO, gồm: Ác-hen-ti-na, Úc, Bê-li-xê, Bra-xin, Ca-na-đa, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Cốt-đi-voa, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na, Ê-cu-a-đo, Pa-ra-goay, Pê-ru, Xê-nê-gan, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ, U-ru-goay và Việt Nam.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật