Thông báo về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249 

Ngày 19/01/2022 Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã có Văn bản số 90/QLCL-CL1 thông báo về việc đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249 (Nội dung văn bản đính kèm).

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo tới các đơn vị như sau:

1. Đối với các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản chưa có tên trong Danh sách được xuất khẩu sang Trung Quốc:

- Các cơ sở đã được Cục gửi văn bản đề nghị GACC bổ sung vào Danh sách trước ngày 01/01/2022 nhưng đến nay vẫn chưa được GACC chấp thuận: thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo quy định tại Lệnh 248 (hướng dẫn tại Mục 1, Văn bản số 1760/QLCL-CL1 ngày 29/12/2021).

- Đối với cơ sở sản xuất thủy sản sống (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua, tôm hùm): tiếp tục thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo các văn bản hướng dẫn của Cục trước đây (văn bản số 507/QLCL-CL1 ngày 19/4/2020 và số 503/QLCL-CL1 ngày 23/4/2021).

2. Đối với các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản đã có tên trong Danh sách được xuất khẩu sang Trung Quốc:

- Cục/Chi cục Chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ sẽ cung cấp tới các cơ sở (theo địa bàn) thông tin truy cập (tài khoản, mật khẩu) vào Hệ thống một cửa thương mại quốc tế (CIFER) của GACC (https://cifer.singlewindow.cn).

- Các cơ sở sẽ sử dụng tài khoản được cấp để thực hiện khai báo đăng ký sửa đổi, cập nhật các thông tin liên quan (tên, địa chỉ, sản phẩm, mã HS, phương pháp chế biến, người liên hệ, nhân sự,...) và đăng tải các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Trung Quốc.

- Thông tin khai báo của doanh nghiệp sẽ được Cục/Chi cục Chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ thẩm tra trước khi gửi GACC phê duyệt.

Lưu ý:

- Các cơ sở cần thay đổi mật khẩu truy cập trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được thông tin truy cập bởi Cục/Chi cục Chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ.

- Theo Điều 19, Lệnh 248: khi chuyển địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc mã số cơ sở do Cục cấp thì không thực hiện đăng ký sửa đổi thông tin mà thực hiện đăng ký mới trên Hệ thống CIFER.

3. Các bước đăng ký, xử lý, thẩm tra hồ sơ đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc trên Hệ thống CIFER.

- Đối với cơ sở đăng ký mới: nêu tại Mục 1, Phụ lục 1 gửi kèm văn bản này. - Đối với cơ sở đăng ký sửa đổi, cập nhật thông tin: nêu tại Mục 2, Phụ lục 1 gửi kèm văn bản này.

4. Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ:

- Cung cấp thông tin truy cập cho các cơ sở trên địa bàn nêu tại Mục 2 văn bản này (Danh mục tài khoản sẽ được Phòng chất lượng 1 gửi tới các đơn vị qua email).

- Hướng dẫn các cơ sở trong quá trình khai báo đăng ký mới, cập nhật/sửa đổi thông tin nếu được yêu cầu.

- Thực hiện tiếp nhận, thẩm tra thông tin khai báo của các cơ sở trên địa bàn theo quy trình nêu tại Mục 1, 2 Phụ lục 1 gửi kèm văn bản này.

- Cung cấp Báo cáo thẩm tra (checklist) đã phê duyệt (bản scan) đối với doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn theo mẫu gửi kèm tại Phụ lục 2 văn bản này tới Phòng Chất lượng thủy sản thuộc Cục qua e-mail.

5. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6:

Phổ biến nội dung văn bản này tới các cơ sở sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc trên địa bàn.


7E4FC87A514C48738C611820CC54D5D4.rar

Tin khác