Dự thảo qui định mới về SPS của các nước thành viện WTO 

Ngày 7/11/2016 Văn phòng SPS Việt Nam đã bàn hành công văn số 57/SPS-BNNVN gửi các đơn vị thuộc mạng lưới SPS và các đơn vị tổ chức liên quan về việc xem xét góp ý cho các qui định mới về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Nội dung công văn nêu rõ, trong tháng 10/2016 văn phòng SPS đã tổng hợp được tổng số 37 dự thảo quy định về SPS có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam và đề nghị các đơn vị tổ chức liên quan xem xét góp ý và phổ biến các qui định nêu trên.

Chi tiết  danh sách các dự thảo Xem file phụ lục đính kèm. 


3CB8A4C5234341EA9FBBE893F927A6C3.docx

Tin khác