Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-15/01/2018 

Từ ngày 01-15/01/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 33/106 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/231 dự thảo quy định mức dư lượng tối đa chất lambda-cyhalothrin trong một số sản phẩm nông nghiệp;
  • Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/589 về việc hướng dẫn khảo sát đối với duồi đục quả;
  • Thông báo của Đài Loan số G/SPS/N/TPKM/450 về việc dự thảo sửa đổi yêu cầu kiểm dịch đối với việc nhập khẩu cây trồng hoặc sản phẩm thực vật;
  •  Thông báo của Canada số G/SPS/N/CAN/1150, 1151, 1152 về việc đề xuất mức dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu trên hạt cà phê và chè bao gồm các hóa chất sau: Benzovindiflupyr, Imidacloprid và Indaziflam;
  • Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/546, 547, 548, 549, 550, 551 về dự thảo quy định mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp. Dự thảo bao gồm các loại hóa chất sau: Cadusafos, Chlorantraniliprole, Desmedipham, Procymidone, Tricyclazole, Flavophospholipol;
  • Thông báo của Australia số G/SPS/N/AUS/443, dự thảo đề xuất giới hạn tối đa dư lượng hóa chất nông nghiệp và thuốc thú y trong thực phẩm, bao gồm: Acetamiprid,  Acetochlor,  Aldicarb,  Ametoctradin,  Amitraz,  Amitrole,  Azoxystrobin, Benzovindiflupyr,  Bitertanol,  Buprofezin,  Carbendazim,  Carbofuran,  Chlorfluazuron, Chlorpyrifos,  Chlorpyrifos-methyl,  Clofentezine,  Clothianidin,  Cyhalothrin,  Cyprodinil,  2,4-DB,  Dicamba,  Difenoconazole,  Diflubenzuron,  Diflufenican,  Dimethenamid-P, Dithiocarbamates,  Dodine,  Emamectin,  Endothal,  Etoxazole,  Fenarimol,  Fenbuconazole, Fenbutatin  oxide,  Fenitrothion,  Fenpropathrin,  Fenpyrazamine,  Fenpyroximate,  Fipronil, Florfenicol,  Fluazinam,  Flumioxazin,  Fluopyram,  Fluxapyroxad,  Fosetyl-aluminium, Imazamox,  Ipconazole,  Iprodione,  Isofetamid,  Maldison,  MCPA,  Mepanipyrim,  Mesotrione, Metalaxyl,  Metconazole,  Methidathion,  Methomyl,  Metrafenone,  Mevinphos,  Naled, Oxadixyl,  Oxathiapiprolin,  Pebulate,  Penconazole,  Permethrin,  Phorate,  Phosmet, Phosphorous  acid,  Piperonyl  butoxide,  Pirimicarb,  Profenofos,  Propachlor,  Propamocarb, Prothioconazole,  Prothiofos,  Pyraflufen-ethyl,  Pyriofenone,  Pyriproxyfen,  Pyroxasulfone, Quinoxyfen,  Spinetoram,  Spinosad,  Spirodiclofen,  Spiromesifen,  Spirotetramat, Teflubenzuron,  Tetraconazole,  Thiodicarb,  Thiophanate-methyl,  Trichlorfon,  Tridemorph, Trifloxystrobin và Trifluralin.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


A97F65394B2D4F5BAE3A48B119DB2D47.doc

Tin khác