Hiệp định SPS 

12/08/2007
Ai là người hưởng lợi thông qua việc thực thi hiệp định SPS?

Hiệp định SPS hỗ trợ chương trình nghị sự của WTO thúc đẩy tự do hoá thương mại toàn cầu và hiện thực hóa lợi ích cho tất cả các nước phát triển và đang phát triển là thành viên của WTO.  


Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu nông sản tại tất cả các nước thành viên WTO đều được hưởng lợi từ những quy định được thiết lập trong Hiệp định SPS. Như một phần điều luật của WTO trong hệ thống thương mại toàn cầu, Hiệp định SPS với chức năng bảo đảm tối đa đối với thương mại nông sản được thông suốt, tự do và rễ đoán. Đặc biệt, Hiệp định SPS đưa ra mục tiêu cơ bản cho đánh giá khách quan đối với những biện pháp SPS thiếu căn cứ gây cản trở đến thương mại. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ nguồn thực phẩm và các mặt hàng nông sản an toàn và giá cả cạnh tranh.

3913

Câu hỏi khác