Xuất khẩu nông sản 

22/06/2009
Chính phủ nước tôi không có đủ nguồn lực để thu thập thông tin phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro và tiến hành thương xuyên kế hoạch điều tra dịch hại. Tại sao chúng tôi phải lo lắng về những việc này, trong khi với cúng tôi việc khử trùng các mặt hàng nông sản xuất khẩu là ít tốn kém hơn?

Tính về lâu dài biện pháp này có thể là không kinh tế, và nếu dư lượng hoá chất là vấn đề thì nó có thể làm phương hại đến thương mại.  Các bạn vẫn có thể phải cung cấp cho nước nhập khẩu giấy chứng nhận về tính hiệu quả trong các hoạt động sản xuất. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin về sâu hại và dịch bệnh có thể xuất hiện – danh mục về sâu hại và dịch bệnh. Với khả năng cung cấp các thông tin này sẽ góp phần xây dựng những hiểu biết về hiện trạng sức khỏe của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa,  mà nó có thể dẫn đến việc không lệ thuộc vào việc sử dụng hoá chất cũng như các biện pháp tương tự, và quản lý có hiệu quả kinh tế hơn các rủi ro từ sâu hại và dịch bệnh.

3045

Câu hỏi khác