Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular on Guidelines for animal feed management, under Viet Nam's Animal Husbandry Law No. 32/2018/QH14.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/107
Ngày thông báo 22/07/2019
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular on Guidelines for animal feed management, under Viet Nam's Animal Husbandry Law No. 32/2018/QH14.
Tóm tắt

This Draft Circular provides Guidelines for the management of animal  feed  specified  in  Clause  4  of  Article  37;  Clause  1  of  Article  44;  Clause  2  of Article 46; Point đ, Clause 2 of Article 48; and Point c, Clause 2 of Article 79 of Viet Nam's Animal Husbandry Law, including:
−  Principles of animal feed sampling;
−  Animal feed labelling;
−  Regulations on reporting the state of animal feed production;
−  Specifying mandatory quality requirements of feed standards  included in applicable standards;
−  Issuing a list of banned substances in animal feed and a list of materials which can be used as feed ingredient in Viet Nam.

Sản phẩm Animal feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Regulation of Animal Feed draft.docx
NVNM107.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 36
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 36