Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Direction under 18 (2)(d) read with Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 27 January 2020 regarding operationalization of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020.


Mã WTO G/SPS/N/IND/249
Ngày thông báo 26/02/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Direction under 18 (2)(d) read with Section 16 (5) of Food Safety and Standards Act, 2006 dated 27 January 2020 regarding operationalization of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020.
Tóm tắt

Amendment  in  Food  Safety  and  Standards  (Food  Product Standards and Food Additives) Regulation, 2011 w.r.t. the proviso for the requirements of animal feed.

Sản phẩm Animal Feed
Quốc gia India

Tệp đính kèm:
NIND249.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 11
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 11