Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The amendment of the "Regulations Governing Fees for Animal and Plant Quarantine"


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/505/Add.1
Ngày thông báo 24/03/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The amendment of the "Regulations Governing Fees for Animal and Plant Quarantine"
Tóm tắt

The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu notified the draft amendment of  the  "Regulations  Governing  Fees  for  Animal  and  Plant  Quarantine"  on  8  August  2019 (G/SPS/N/TPKM/505). The amendment of the Regulations was promulgated on 17 March 2020.
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/TPKM/20_2136_00_e.pdf
This addendum concerns:  Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM505A1.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 45
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 45