Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The amendment Paragraph 10, Part B of the "Quarantine Requirements for the Importation of Plants or Plant Products" .


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/523
Ngày thông báo 25/03/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The amendment Paragraph 10, Part B of the "Quarantine Requirements for the Importation of Plants or Plant Products" .
Tóm tắt

Dociostaurus  maroccanus,  Locusta  migratoria,  Nomadacris septemfasciata,  Schistocerca gregaria, and  Zonocerus elegans are added to the regulated pest  list.  Importation  of  plants  or  plant  products  shall  be  subjected  to  appropriate quarantine treatment for mitigating regulated pests if they are intercepted. If there is no appropriate quarantine treatment for the pest, the importing plants or plant products shall be destroyed or re-shipped.

Sản phẩm Plants or plant products
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM523.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 45
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 45