Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine "On Approval of Hygiene requirements for the production and circulation of food products of animal origin"


Mã WTO G/SPS/N/UKR/151
Ngày thông báo 30/07/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine "On Approval of Hygiene requirements for the production and circulation of food products of animal origin"
Tóm tắt

The draft Order establishes detailed hygiene requirements for the production and circulation of processed and unprocessed food products of animal origin in line with Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin.

Sản phẩm Foodstuffs of animal origin
Quốc gia Ukraine

Tệp đính kèm:
NUKR151.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 6
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 6