Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Standards for Pesticide Residue Limits in Animal Products


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/542
Ngày thông báo 30/07/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Standards for Pesticide Residue Limits in Animal Products
Tóm tắt

Amendment of pesticide MRLs for Acephate, Bitertanol, Cyhalothrin, Dimethomorph, Dinotefuran, Famoxadone, Fenpropathrin, Fenpyroximate, Fenthion, Flufenoxuron, Hexythiazox, Penconazole, Pyriproxyfen, Thymol, Trifloxystrobin in animal products 

Sản phẩm Animal products
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM542.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 4
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 4