Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Established Maximum Residue Limit: Fenpropathrin


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1310/Add.1
Ngày thông báo 15/09/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Established Maximum Residue Limit: Fenpropathrin
Tóm tắt

The proposed maximum residue limit (PMRL) document for fenpropathrin notified in G/SPS/N/CAN/1310 (dated 16 June 2020) was adopted 6 September 2020. The proposed MRL was established via entry into the Maximum Residue Limits Database and is provided directly below:

MRL (ppm)1      Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity

     0.15              Tree nuts (crop group 14-11)

1ppm = parts per million

2This MRL replaces the currently established MRL of 0.10 ppm for crop group 14.

This addendum concerns: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1310A1.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 71
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 71