Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Tetraniliprole; Pesticide Tolerances. Final Rule


Mã WTO G/SPS/N/USA/3232
Ngày thông báo 01/03/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Tetraniliprole; Pesticide Tolerances. Final Rule
Tóm tắt

This regulation establishes tolerances for residues of tetraniliprole in or on multiple commodities that are identified and discussed later in this document.

Sản phẩm Almond, hulls; Cattle, fat; Cattle, meat; Cattle, meat by-products; Corn, field, forage; Corn, field, grain; Corn, field, stover; Corn, pop, grain; Corn, pop, stover; Corn, sweet, forage; Corn, sweet, kernel plus cob with husks removed; Corn, sweet, stover; Fruit, citrus, group 10-10, oil; Fruit, pome, group 11-10; Fruit, small vine climbing, except fuzzy kiwifruit subgroup 13-07F; Fruit, stone, group 12-12; Goat, fat; Goat, meat; Goat, meat by-products; Grain, aspirated fractions; Grapefruit subgroup 10- 10C; Horse, fat; Horse, meat; Horse, meat by-products; Lemon/lime subgroup 10-10B; Milk; Nut, tree, group 14-12; Orange subgroup 10-10A; Sheep, fat; Sheep, meat; Sheep, meat by-products; Soybean, forage; Soybean, hay; Soybean, hulls; Soybean, seed; Tomato, paste; Vegetable, brassica, head and stem, group 5-16; Vegetable, fruiting, group 8-10; Vegetable, leafy, group 4-16; Vegetable, tuberous and corm, subgroup 1C; Alfalfa, forage; Alfalfa, hay; Cotton, gin by-products; Cottonseed subgroup 20C; Grain, cereal, forage, fodder and straw, group 16, except field corn, popcorn and sweet corn; Vegetable, foliage of legume, except soybean, subgroup 7A
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3232.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Nhằm chia sẻ thông tin về các nội dung cam kết cốt lõi của Hiệp định EVFTA và những tác động của Hiệp định này; những điểm mới, khác biệt trong Chương SPS của Hiệp định này so với các Hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam tham gia, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Thực thi các cam kết về SPS trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”. Diễn đàn là cơ hội chia sẻ và thảo luận các nguồn thông tin và nền tảng sẵn có tới các bên liên quan về các cam kết SPS.

Thời gian: 14 giờ, thứ ba, ngày 20/4/2021

Địa điểm:   Phòng hội thảo 801, tầng 8, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 37
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 37