Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures - Notification - Viet Nam - Imported food products of plant origin


Mã WTO G/SPS/N/VNM/21
Ngày thông báo 04/08/2010
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures - Notification - Viet Nam - Imported food products of plant origin
Tóm tắt

- Structure:  7 Chapters, 28 articles and 6 annexes.
- Main contents:  the Circular provides guidelines on food safety control, including procedure for inspecting and monitoring food products of plant origin imported into Viet Nam.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft Circular - Guidance - Plant origin_eng.doc
NVNM21.doc

Thông báo khác: