Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National Technical Regulation on Animal Feeding Stuffs - Criteria of Safety and Maximum Limits Allowed in Animal Feed


Mã WTO G/SPS/N/VNM/16
Ngày thông báo 23/11/2009
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Technical Regulation on Animal Feeding Stuffs - Criteria of Safety and Maximum Limits Allowed in Animal Feed
Tóm tắt

1. Antibiotics and medicines:  List of antibiotics and medicines allowed for use, the dose and safety regulations for animal feed. 
2. Heavy metals:  Heavy metals are specified in the Standard Terms including:  arsenic, lead, cadmium and mercury. 
3. Microbiology:  The target micro-organisms include seven indicators:  total aerobic microorganisms, coliform, E.coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus. 
4. Fungal toxins:  A focus on aflatoxins and allowed limits for each group of animal feed.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM16.doc
Du thao QC Chi tieu VSAT hop ngay 18.8.09.doc

Thông báo khác: