Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Industrial Crop Cultivas - Elite Tree and Original Garden - Part 1: Coffee


Mã WTO G/SPS/N/VNM/131
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Industrial Crop Cultivas - Elite Tree and Original Garden - Part 1: Coffee
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the quality requirements of elite trees and elite garden for coffee species (Coffea canaphora and Coffea arabica) to use for seedling production.

Sản phẩm Elite trees and original gardens of coffee (Coffea canaphora and Coffea arabica)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_Coriginal gardens of coffee_20.7.21.pdf
NVNM131.pdf

Thông báo khác: