Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Industrial crop cultivars – Value of cultivation and use. Part 1: Coffee


Mã WTO G/SPS/N/VNM/135
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Industrial crop cultivars – Value of cultivation and use. Part 1: Coffee
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the requirements of value of cultivation and use (VCU) and VCU testing/trial method for coffee species (Coffea canaphora and Coffea arabica)

Sản phẩm Value of cultivation and use of coffee (Coffea canaphora and Coffea arabica)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_VCU_coffee 20.7.21.pdf
NVNM135.pdf

Thông báo khác: