Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft amendment Decree of Decree 13/2020/ND-CP on the Livestock Law's guidance.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/137
Ngày thông báo 05/11/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft amendment Decree of Decree 13/2020/ND-CP on the Livestock Law's guidance.
Tóm tắt

The Daft amendment Decree of Decree 13/2020/ND-CP on the Livestock Law's guidance establishes the provisions to regulate animal feed industry including feed mill's certification, quality control, and importation ports for live livestock; management of livestock waste treatment products.

Sản phẩm Animal feeds, livestock waste treatment products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft amendment on the Livestock Law’s guidance.pdf
NVNM137.pdf

Thông báo khác: