Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft of National technical regulation for cooked ham


Mã WTO G/SPS/N/VNM/42
Ngày thông báo 22/04/2013
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of National technical regulation for cooked ham
Tóm tắt

This draft circular specifies requirements and food safety criteria for cooked ham in the territory of Viet Nam

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Du thao QCVN_VNM42_Vie .pdf
NVNM42.doc

Thông báo khác: