Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft of National technical regulation for coffee products


Mã WTO G/SPS/N/VNM/45
Ngày thông báo 22/04/2013
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of National technical regulation for coffee products
Tóm tắt

This draft regulation specifies requirements and quality and safety criteria for coffee products in the territory of Viet Nam.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM45.doc
Du thao QCVN_VNM45_vie.pdf

Thông báo khác: