Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft of Circular guiding functional food products management


Mã WTO G/SPS/N/VNM/39
Ngày thông báo 03/01/2013
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of Circular guiding functional food products management
Tóm tắt

The draft Circular covers:  scope, application objects, explanation of terms, condition to identify functional food (condition with supplemented food, condition with health supplements, dietary supplements, condition with medical food), data for effectiveness (supplemented food, health supplements, dietary supplements), labelling functional food, condition to produce, trade, circulate, advertise functional food, recall of unsafe functional food.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM39.doc

Thông báo khác: