Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular Promulgating Regulation on Pesticide Management


Mã WTO G/SPS/N/VNM/31
Ngày thông báo 02/07/2012
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular Promulgating Regulation on Pesticide Management
Tóm tắt

Regulation on registration; production; process; packaging; export; import; trade; preservation; transport; use; disposal; label; package; seminars/workshops; advertisement; bioefficacy testing and inspection of quality and residue on pesticide; certificate of conformity and declare to technical of pesticide in Viet Nam.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM31.doc
TTQLT(Final).doc

Thông báo khác: