Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular promulgating a list of regulated articles subject to plant quarantine of the Socialist Republic of Viet Nam


Mã WTO G/SPS/N/VNM/29
Ngày thông báo 29/05/2012
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular promulgating a list of regulated articles subject to plant quarantine of the Socialist Republic of Viet Nam
Tóm tắt

List of regulated articles subject to plant quarantine for export, import, temporary export and re-import, temporary import and re-export, transit in Viet Nam.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Notification 29. Regulated Articles_English.doc
NVNM29.doc

Thông báo khác: