Quy định mới của Úc đối với mặt hàng cá có vảy ăn liền 

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc vừa qua đã đưa ra thông báo về các yêu cầu mới đối với mặt hàng cá có vảy ăn liền. Mục đích của việc này là thông báo cho các nhà môi giới và các nhà nhập khẩu mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến về những thay đổi sắp tới về kiểm tra và phân tích loại thực phẩm này, bao gồm cả các điều kiện mới về vi khuẩn Listeria monocytogenes. Một số ví dụ về mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến như là cá khô, cá hồi hun khói và cá đóng gói hút chân không ăn liền.

 

Bắt đầu từ ngày 02 tháng 11 năm 2016, sẽ có những thay đổi trong việc kiểm tra và phân tích mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến.

 Một số mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến như là cá khô, cá sát muối và ngâm nước muối sẽ không bị kiểm tra và phân tích như đối với thực phẩm có rủi ro.
 Các yêu cầu về thủ tục và tiêu chuẩn khác nhau sẽ được áp dụng đối với vi khuẩn Listeria monocytogenes trong mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến. Các thủ tục và tiêu chuẩn khác nhau này sẽ phụ thuộc vào việc có hay không sự phát triển của vi khuẩn Listeria monocytogenes trong mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến theo các tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nguồn nước.

 Để xác định giới hạn các thủ tục và tiêu chuẩn được áp dụng thì các nhà môi giới cần phải trả lời hai câu hỏi về việc có hay không sự phát triển của vi khuẩn Listeria monocytogenes trong mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến. Hai câu hỏi này sẽ phải được trả lời dựa trên các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nguồn nước về vấn đề này.

 Để giúp các nhà môi giới có thể trả lời chính xác hai câu hỏi này thì Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước đã công bố các thông tin chi tiết thêm về các thay đổi trên website về kiểm tra đối với các thực phẩm có rủi ro (http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food#seafood), bao gồm cả các tiêu chí của Bộ về việc có hay không sự phát triển của vi khuẩn Listeria monocytogenes trong mặt hàng cá có vảy ăn liền đã qua chế biến.


Tin khác