Thông báo khẩn cấp của Hoa Kỳ về lệnh cấm nhập khẩu một số bộ phận của cây chuối Musa spp. và Ensete entricosum 

Ngày 28/5/2021, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo khẩn cấp số: G/SPS/N/USA/3249 của Hoa Kỳ về việc cấm nhập khẩu một số bộ phận của cây chuối thuộc các loài Musa spp. và Ensete entricosum (thông báo gửi kèm)

 

Cụ thể như sau:

Từ ngày 21/5/2021, Hoa Kỳ cấm nhập khẩu một số bộ phận của cây chuối thuộc các loài Musa spp. và Ensete entricosum, để ngăn chặn sự xâm nhập và hình thành của nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense chủng nhiệt đới 4 (Foc TR4) vào các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lệnh Liên bang này áp dụng cho một số bộ phận của cây chuối thuộc các loài Musa spp. và Ensete entricosum bao gồm: cây có rễ, cành giâm có rễ và chưa ra rễ, rễ và thân rễ được cho là mang Foc TR4.

Hoa Kỳ xác định rằng sự xâm nhập và hình thành của Foc TR4 gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền nông nghiệp Hoa Kỳ. Việc hạn chế để ngăn chặn Foc TR4 là cần thiết và được đảm bảo để giảm thiểu rủi ro dịch hại cây trồng liên quan đến dịch hại này.

Lưu ý, Lệnh Liên bang này không áp dụng cho hạt giống, lá, cành hoa, trái cây và cây trồng trong nuôi cấy mô, vì đây không phải là những con đường xâm nhập và hình thành đối với Foc TR4.

Văn phòng SPS Việt Nam thông báo để Quý cơ quan và các đơn vị liên quan biết, chỉ đạo và phối hợp thực hiện.


2DE0ED590CB44B48B4BFA6B057B299B8.pdf

Tin khác