Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu 

Ngày 14/4/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu” và “Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài”

 

Cụ thể như sau:

1. Lệnh số 249 ngày 14/4/2021 về việc ban hành "Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (Phụ lục 1). Các văn bản hết hiệu lực:

  • - Lệnh số 144 ngày 13/9/2011; số 184 ngày 18/10/2016 của Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia trước đây; và số 243 ngày 23/11/2018 sửa đổi về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu” của Tổng cục Hải quan;
  • - Lệnh số 20 ngày 22/02/2000 của Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia trước đây; và số 238 ngày 28/4/2018 của Tổng cục Hải quan sửa đổi về “Biện pháp quản lý kiểm tra và kiểm dịch mật ong xuất khẩu”;
  • - Lệnh số 135 ngày 04/01/2011 của Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia trước đây; và số 243 ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan sửa đổi về “Biện pháp quản lý và giám sát, kiểm tra kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu”;
  • - Lệnh số 136 ngày 4/01/2011 của Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia trước đây; và số 243 ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan sửa đổi về “Biện pháp quản lý giám sát, kiểm tra kiểm dịch đối với thịt xuất nhập khẩu”;
  • - Lệnh số 152 ngày 24/01/2013 của Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia trước đây; và số 243 ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan sửa đổi về "Biện pháp quản lý và giám sát, kiểm tra kiểm dịch sữa xuất nhập khẩu”;
  • - Lệnh số 192 ngày 14/11/2017 của Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia trước đây; và số 243 ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan sửa đổi về “Quy định về quản lý hồ sơ đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu ”;

2. Lệnh số 248 ngày 12/4/2021 về việc ban hành "Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (Phụ lục 2). Các văn bản hết hiệu lực:

  • - Lệnh số 145 ngày 22/3/2012  của Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch giám sát chất lượng quốc gia; và số 243 ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan về "Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài" .

Văn phòng SPS Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc thay đổi chính sách nêu trên. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn, giám sát doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu đáp ứng yêu cầu quy định của thị trường Trung Quốc ngay khi các quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.


0A41B442D33246E3B5614B9ECC113818.pdf

Tin khác