Triển khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu theo cơ chế một cửa Quốc gia 

Thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng về việc thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa Quốc gia; Nghị Quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh Doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, năm 2015-2016.

Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Hải quan, Tập đoàn Viễn thông quân đội, Cổng thông tin điện tử Quốc gia xây dựng hệ thống phần mềm “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu” thực hiện thí điểm theo cơ chế một cửa Quốc gia.
Sau thời gian triển khai thực hiện, hệ thống phần mềm  cơ bản đã hoàn thiện. Ngày 30 tháng 11 năm 2015, Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Cổng thông tin điện tử Quốc gia, Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và viễn thông thuộc Tập đoàn Vietel đã test thử hệ thống phần mềm trên tại Cơ quan Thú y vùng II, Hải Phòng. 
Ngày 12-13 tháng 12 năm 2015, Cục Thú y đã phối hợp với các đơn vị trên tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đối với cán bộ Lãnh đạo, cán bộ kiểm dịch, chuyên viên Bộ phận một cửa, Trạm chẩn đoán xét nghiệm của Cơ quan Thú y vùng II, Hải Phòng thuộc Cục Thú y và các cán bộ Lãnh đạo, chuyên viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng.
Đến nay, các công việc liên quan đã chuẩn bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu triển khai vận hành hệ thống. 
Cục Thú y xin thông báo với các Doanh nghiệp chính thức triển khai sử dụng hệ thống phần mềm “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu” thực hiện thí điểm theo cơ chế một cửa Quốc gia tại Hải Phòng bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 2015.
Đề nghị các Doanh nghiệp kể từ ngày 22/12/2015 thực hiện nghiệp vụ khai báo đăng ký kiểm dịch và nhận giấy chứng nhận kiểm dịch trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Quốc gia kết nối với Hải Quan. 
Trong qua trình triển khai thực hiện, nếu có gặp khó khăn vướng mắc về việc sử dụng hệ thống phần mềm, nghiệp vụ khai báo và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, Doanh nghiệp có thể liên hệ các địa chỉ, như sau:
Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan (Tổng Cục Hải Quan):
- Tel: 04.37.824754;  04.37.824755; 
  -  Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn
Cơ quan Thú y vùng II, Hải Phòng
-  Bộ phận một cửa: Tel: 0313.551673;  093.4587647
                                 Email: hieuraho2@gmail.com
- Phòng Kiểm dịch:  Tel: 0313.686090; 098.278.2689
     Email:kiemdichhp@yahoo.com; 
3. Cổng Thông tin điển tử Quốc Gia
- Tel: 0944.052.791; email: tuyetchinh14121991@gmail.com 
4. Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và viễn thông (Tập đoàn Vietel):
- Tel: 098.782.2139 ; email: minhtuan312@gmail.com


Tin khác