Ra mắt Bản tin SPS Việt Nam 

Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc thực thi các quyền và nghĩa vụ đối với Hiệp định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và thực thi các nội dung Chương SPS trong khuôn khổ của các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Trước bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đồng thời thực thi một số FTA có những cam kết cao như CPTPP, EVFTA và sự thay đổi ngày càng nhanh, chặt chẽ trong các qui định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch mà các nước áp dụng khi thuế quan bị cắt giảm hoàn toàn về không (0%). Vì vậy, thông tin về các qui định và thay đổi về SPS của các thị trường, các đối tác thương mại tới các cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhà sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm xuất khẩu là vấn đề hết sức cấp bách hiện nay và trong các năm tới.

 

Trên cơ sở đó, ngày 10/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1380/QĐ-BNN-CBTTNS về việc phê duyệt kế hoạch xuất bản Bản tin SPS Việt Nam định kỳ 1 số/tháng, với mục tiêu:

- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin qui định về Luật và yêu cầu kỹ thuật về SPS của các thị trường nhập khẩu tới các bên có liên quan nhằm đảm bảo nắm bắt tốt và đáp ứng được các qui định đó, góp phần giải quyết các vướng mắc và thúc đẩy thương mại nông sản, thực phẩm xuất khẩu.

- Thông tin hướng dẫn và thực thực thi các quy định SPS nhằm đáp ứng tốt các qui định theo yêu cầu của Luật và các qui định của thị trường nhập khẩu, góp phần chuẩn bị tốt cho công tác mở cửa thị trường và hoạt động xuất nhập khẩu.

- Cập nhật các thông tin và các qui định dự kiến có sự thay đổi của các đối tác thương mại trong khuôn khổ các FTA và các nước thành viên WTO để có định hướng trong việc quản lý và thay đổi phương thức sản xuất, nhằm đáp ứng tốt hơn qui định của thị trường.

- Thông tin cảnh báo của thị trường nhập khẩu liên quan đến các vướng mắc về SPS đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và đề xuất phương hướng xử lý. 

Bản tin SPS Việt Nam đã được Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản tại Giấy phép số 19/GP-XBBT ngày 12/3/2020 với mục đích, nội dung thông tin chính của Bản tin là: Thông tin về hoạt động của Văn phòng SPS Việt Nam; hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến các biện pháp SPS.

Nhân dịp lần đầu tiên xuất bản Bản tin SPS Việt Nam, Văn phòng SPS Việt Nam và tập thể Ban biên tập trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quan tâm, tạo điều kiện để Bản tin SPS Việt Nam được ra đời, kịp thời cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến các biện pháp SPS;  góp phần thúc đẩy thương mại nông sản xuất khẩu.

 

TS. Ngô Xuân Nam

                                                                            Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam


9FF13678B21B45E58AEE9F64AC3E8DC5.pdf

Tin khác